Szerzői jog és adatvédelem


Tilos a PASTRO SZERVIZ Kft engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a PASTRO SZERVIZ KFT-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a PASTRO SZERVIZ KFT vagy az internetes áruházaink nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiaiés design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a PASTRO SZERVIZ KFT írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni. Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető PASTRO SZERVIZ KFT kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A PASTRO SZERVIZ KFT vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhoz szállításához szükségesek.

PASTRO SZERVIZ KFT

Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató

1 A PASTRO SZERVIZ Kft a kerekcsere.hu webáruház üzemeltetője, alá veti magát a következő tájékoztatónak. A könnyebb érthetőség érdekében az érintettek részére szóban, mindenféle jogi szakzsargon nélkül is tájékoztatást ad az adatkezelő.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő tájékoztatást adjuk:

1.Az adatkezelés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem biztosítása, bűncselekmények (pl.lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a megfigyelőrendszert, hiszen ennek használatával jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése.

2. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

3.A kezelt adatok köre: az érintettről készült fénykép és videófelvétel

4.Az adatkezelés időtartama: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a rögzített kép-, valamint a képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A felvételeket törli az adatkezelő 3 nap (72 óra) után.

5.Személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő cég ügyvezetője, ill. kijelölt munkavállalói ismerhetik meg.

6. Jogos érdek megnevezése: Társaságunk jogos érdeke a kamerák működtetése és adatainak rögzítése. A jogsértések bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

7. Az érintettek köre: A PASTRO SZERVIZ KFT munkatársai, továbbá a szerviz Ügyfelei, esetlegesen egyéb látogatók.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton az 2112 Veresegyház Hajó utca 4. címen, - e-mail útján az info@kerekcsere.hu e-mail címen.

8. Az elektronikus kamerarendszer üzemeltetője: a PASTRO SZERVIZ KFT

9. A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:

Összesen 8 db kamera került kihelyezésre: Belső területen * 1 db a recepción * 4db a szerviz területen * 2 db a nagy udvaron * 1 db a kis udvaron. Valamennyi kamera látószöge kizárólag a közös helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül a munkavállalók, ügyfelek tevékenységének vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének célja a vagyonvédelem és a balesetvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt szolgáló látószög beállításával.

10. A kamerákkal rögzített megfigyelést végez az adatkezelő.

11. A felvételek tárolásának helye, időtartama, biztonsági intézkedések: Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva a rögzítő merevlemezén tárolja.

12. A felvételeket nem továbbítja az adatkezelő (kivéve a hatósági megkereséseket).

13 Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül.

Amennyiben az információ átadás az érintett részére 30 napon belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 30 napon belül értesítést küldünk az érintett részére és az értesítést követő 2 hónapon belül az érintett által kért információkat az érintett részére átadjuk. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog: Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató 2 szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban, az 8. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelés céljai; * az érintett személyes adatok kategóriái; * azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; * a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; * a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; * a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; * az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Helyesbítés joga: E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga: Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391.1400, E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

kerekcsere Információ